OBLASTI PRÁVA

Vyberte si ze širokého spektra našich právních služeb. JUDr. Dan Zwieb zajišťuje komplexní služby v těchto oblastech:

Občanské právo hmotné a procesní

 • Zastupování v řízení před soudy všech stupňů - včetně uzavírání smírů, podávání řádných i mimořádných opravných prostředků a ústavních stížností
 • Vymáhání pohledávek - od předsoudního vymáhání a komunikace s dlužníkem až po exekuční vymáhání
 • Právo nemovitostí - od kontroly či sepisu kupních smluv či smluv o zřízení věcného břemene až po vyřízení vkladu do katastru nemovitostí
 • Závazkové a smluvní právo - kontrola i tvorba smluvních dokumentů všech typů

Rodinné právo

 • Rozvod - od sepisu žaloby o rozvod manželství až po pravomocně ukončené soudní řízení
 • Vypořádání společného jmění manželů – od mimosoudního jednání s protistranou, přes podání žaloby na vypořádání zaniklého společného jmění manželů
 • Svěření dítěte do péče, omezení či rozšíření styku rodiče s dítětem, zvýšení či snížení výživného

Pracovní právo

 • Výpověď – správnost postupu zaměstnavatele při výpovědi zaměstnanci, ale i právní pomoc zaměstnanci proti neoprávněně dané výpovědi
 • Mzda, odstupné – právní pomoc při vymáhání nevyplaceného odstupného či nezaplacení / nedoplacení dlužné mzdy

Insolvenční právo

 • Specializace na problematiku osobního bankrotu a oddlužení
 • Tvorba projektu jsem bez dluhu

Směnečné právo

 • Tvorba a kontrola směnek a souvisejících dokumentů, ověření platnosti směnky, doporučení změn směnečných dokumentů a konzultace možného postupu
 • Směnečná žaloba - její podání proti dlužníkovi, ale i pomoc při obraně proti podané žalobě (např. v případě vydání směnečného platebního rozkazu)

Obchodní právo, spolky, sdružení a společenství vlastníků jednotek

 • Založení či zrušení právnické osoby – kompletní zajištění agendy při založení nebo zrušení obchodní společnosti, spolku či sdružení
 • Změny právnické osoby – změna názvu, formy, řídících a dozorčích orgánů, rejstříková agenda

Trestní a přestupkové právo

 • Trestní řízení – kompletní právní servis v průběhu kterékoliv fáze trestního řízení, právní pomoc jak pro obviněné/obžalované/odsouzené, tak pro poškozené a zúčastněné osoby
 • Přestupky – právní pomoc během všech stádií přestupkového řízení, obrana proti výši i druhu uložené sankce

Správní a ústavní právo

 • Správní řízení – zastupování při řízení před správními orgány kteréhokoliv druhu a stupně, včetně ústředních správních orgánů
 • Soudní řízení správní – sepis a podání správní žaloby, zastupování při řízení u správního soudu, kasační stížnost a zastupování při řízení před Nejvyšším správním soudem
 • Podání ústavní stížnosti – zastupování při řízení před Ústavním soudem
JUDr. Dan Zwieb
advokát
tel.: 222 969 343
mob.: 603 275 839
e-mail: office@akzwieb.cz
kancelář:
Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín